جهاد تبیین در کارخانجات
حوزه بسیج شهید برونسی فلاورجان