گزارش/گفتگو

مصاحبه با مهندس رحمانی رئیس جامعه اسلامی کاراستان اصفهان به مناسبت هفته بسیج کارگری سال1397

1-مهمترین مشکل رکوددراستان چیست وچطورمی توان مشکل رکود وبی کاری را حل نمود.مهمترین مشکل رکودو بدهی های حقوق بانکی ومالیاتی کارخانجات است که ضمن توقف خطوط تولید باعث مشکلات ممنوع الخروجی ومسدودی حساب های بانکی وتوقیف خانه ووسایل نقلیه مالک ومدیران کارخانه شده است وباتشکیل کمیته ای جهت استسهال این دیون وتامین سرمایه درگردش کارخانجات مهمترین الویت مشکل رکود است.2.به نظر شما اقدامات عملی انجام شده درکشور/استان درحوزه اقتصاد مقاومتی چگونه بوده وچقدر ازکالای ایرانی حمایت شده است.متاسفانه تاثیر محسوسی نداشته وسال به سال رکود درکشور بیشتر می شود.3-باتوجه به نامگذاری سال97چه کارهایی را می توان دراستان عملی نمود.1-توزیع بن خریدکالای ایرانی وکسراقساطی ازحقوق2-بستن فروشگاه های تابلو دارترکیه ای دراصفهان3-ممنوع بودن فروش کالای ایرانی درمراکز فروش بزرگ وبرند4-نقش بسیج به ویژه بسیج کارگری درشرایط فعلی درارتقاء بهره وری تولید ملی را چگونه ارزیابی می کنید.1-الزام جدی مسئولان به بند های فوق الذکر2-برگزاری نمایشگاه های فصلی ودائمی3-ابلاغ دستورالعمل درارگان های دولتی جهت عدم استفاده ازکالای خارجی

اضافه کردن دیدگاه جدید