اخبار

همایش توانمند سازی قشرکارگران:

همایش بزرگ توانمند سازی ومصونیت سازی فرمانده هان حوزه ها وپایگاه های کارگری استان اصفهان

همایشی باعنوان توانمند سازی ومصونیت سازی مدیران ،فرمانده هان حوزه ها وپایگاه های کارگران وکارخانجات استان اصفهان درتاریخ98/11/24درمجموعه قایقرانی ذوب آهن اصفهان برگزارگردید.
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان ،همایشی باعنوان توانمند سازی ومصونیت سازی مدیران ،فرمانده هان حوزه ها وپایگاه های کارگران وکارخانجات استان اصفهان درتاریخ98/11/24درمجموعه قایقرانی ذوب آهن اصفهان برگزارگردید.که دراین همایش سردارفداء فرمانده محترم سپاه استان به عنوانه سخنران اصلی مراسم حضورداشتند واستاد بوذرجمری ازاساتید برتر سیاسی وعقیدتی سپاه استان نیز به عنوان هادی سیاسی مطالبی بامحوریت انتخابات وهمچنین مطالبی چند از ویژگی های سردارسلیمانی والگوگیری جامعه کارگری ازاین شهید والا مقام ارائه نمودن ودرپایان مراسم سرهنگ مهرابی مسئولا سازمان بسیج کارگران استان باتشریح طرح حاتم وطرح شهید کریمی وبیان انتظارات ازجامعه بسیج کارگران جلسه را به اتمام رساندند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید