اخبار

مراسم روزکارگر

مراسم روز بسیج کارگری دراستان اصفهان برگزارگردید

مراسمی به مناسبت روزبسیج کارگری با حضورجمعی ازمسئولان استان فرمانده هان حوزه وپایگاه های کارگری درتاریخ 98/2/12درساختمان بهارستان برگزارگردید.
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگری،مراسمی باعنوان گرامی داشت هفته بسیج کارگری درساختمان بهارستان برگزارگردید،دراین مراسم جمعی ازمسئولان اجرائی استان ،فرمانده هان حوزه وپایگاه های کارگری اعضای هیئت های اندیشه ورزاستان حضورداشتند که درابتدای جلسه جناب آقای دکترفولادگرنماینده محترم مردم اصفهان درمجلس سخنرانی نمودند وضمن گرامیداشت هفته بسیج کارگری شرحی مختصر ازراهکارها وحمایت مجلس ازرونق تولید ودستورکارقراردادن شعارسال درمجلس ووضعیت جامعه کارگری بیان نمودن وهمچنین سردارفداء جانشین فرماندهی سپاه استان نیز پس از سخنرانی دکترفولادگر ضمن تبریک هفته بسیج کارگری به حضار بابیان مطالبی ازحضورموفق وتاثیرگذارکارگران درعرصه های مختلف اعم ازحضوراین قشر زحمت کش درسال های 8سال دفاع مقدس وهمچنین حضوردرعرصه های اقتصادی وسازندگی پس ازجنگ تحمیلی تاثیر این قشر زحمت کش را درپیشبرد اهداف والای انقلا ب بی بدیل نامیدند ودرپایان مراسم سرهنگ مهرابی مسئول سازمان بسیج کارگری طی سخنانی دررابطه با جایگاه ومنزلت کاروکارگر دراسلام ونظام جمهوری اسلامی تبیین نمودند وبررسی تحلیلی ازوضعیت کارگران وتشکل های کارگری داشتند درادامه بابیان ماموریت های بسیج کارگری وسیاست های سازمان بسیج کارگری با استفاده ازفرصتی که شعارسال((رونق تولید))درجهت تحقق کیفی ماموریت های این سازمان به وجود می آورد درمورد وظایف مسئولین قشر بسیج کارگری استان توصیه هایی کاربردی ارائه نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید