اخبار

مراسم روزکارگر

مراسمی باشکوه به مناسبت روز قشرکارگری دراستان اصفهان برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگری ،به مناسبت هفته بسیج کارگری وروزجهانی کاروکارگر مراسمی باشکوه باحضورجمعی ازمدیران صنعتی واجرائی استان ،اعضای هیئات های اندیشه ورز شهرستان ها وفرمانده هان حوزه وپایگاه های کارگری روزپنج شنبه مورخ98/2/12ازساعت8الی12درمحل ساختمان بهارستان واقع درخیابان شیخ صدوق شمالی برگزار میگردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید