اخبار

دیدار وتعامل بامدیران صنعتی شهرستان نجف آباد:

دیدار وتعامل مسئول سازمان بسیج کارگران استان اصفهان با مدیران صنعتی وتولیدی های شهرستان نجف آباد

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان ،سرهنگ مهرابی با جمعی ازمدیران صنعتی وصاحبان صنایع تولیدی شهرستان نجف آباد دیدار نمودند ؛که دراین جلسه مدیر شهرک های صنعتی شهرستان وریئس اداره کارورئیس خانه صنعت ومعدن شهرستان نیز حضور داشتند که پس از ارائه شرح حال ازوضعیت تولید وصنایع درشهرستان توسط رئیس اداره کار، سرهنگ مهرابی ازکلیه اعضاء جهت ایجاد وتوسعه پایگاه های بسیج کارگری درسطح کارخانجات شهرستان جهت کمک وتوسعه روحیه بسیجی واحیاء صنایع راکد با استفاده از پتانسیل بسیج دعوت نمودند واجرای طرح ایرانیار را جهت شروع کار طرحی بسیار سازنده وتاثیرگذار معرفی نمودند که موجب استقبال کلیه اعضاء مدعو جلسه قرارگرفت وبا تشریح نقش بسیج کارگران درسطح کارخانجات توسط سرهنگ مهرابی کلیه اعضاء خواهان ایجاد پایگاه درمجموعه های تحت امر خود شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید