1
2
3
بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان
مهندس احسان امینی مدیرعامل شرکت سپاهان پلاست و عضوهیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان فلاورجان در نماز جمعه پیربکران در راستای حمایت از...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگران و کارخانجات استان اصفهان همزمان با بازگشایی مدارس و با توجه به شرایط اقتصادی قشر ضعیف جامعه و گرانی لوازم التحریر و...
گفت: باپدر جمله بساز. گفتم: باپدر دنیایم را می سازم. درادامه برنامه های مختلف ذوب آهن اصفهان و حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برای خانواده های بسیجی...