1
2
3
محسن نیرومند مدیرکل تعان، کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان در این جلسه ضمن ارائه گزارش و تقدیر از اقدامات مدیریت اجتماعی و روابط عمومی در اجرای برنامه...

مهندس صادقي مدير عامل ذوب آهن اصفهان يكشنبه 26 فروردين ماه سال جاري با حضور در دفترحضرت آيت ا...العظمي حسين مظاهري از مراجع معظم تقليد و رئيس حوزه...

ديدار فرمانده بسيج ذوب آهن با رئيس سازمان كارگري سپاه استان اصفهان

فرمانده بسيج ذوب آهن به اتفاق اعضاي شورا با فرمانده جديد سازمان بسيج...