1
2
3

کارگران استان بویژه واحدهای صنعتی بزرگی از جمله پلی اکریل، کاشیاصفهان و کاشی نیلو مطمئن باشند که مشکلات آنها پیگیری و حل می شود و تیم مخصوصی نیز...

کارگران کاشی اصفهان نگران بیکار شدن و تعطیلی این واحد تولیدی هستند.

اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه می‌گویند: نگران آینده 350 کارگر این...

انقلاب اسلامی ایران واقعه ای بزرگ در جهان معاصر است که از شاخصه های ممتاز و متمایز با دیگر انقلاب های بزرگ جهان، همچون انقلاب فرانسه و انقلاب...

اخبار بسیج کارگری

آخرین اخبار