1
2
3
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان ، درتاریخ 98/9/12مراسمی یک روزه با عنوان همایش بزرگ فرماندهان حوزه ها وپایگاه های کارگران...
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اصفهان ، درتاریخ 98/9/12مراسمی یک روزه با عنوان همایش بزرگ فرماندهان حوزه ها وپایگاه های کارگران...
به منا سبت هفته بسيج و به همت پايگاه هاي مقاومت بسيج شهيد مطهري و حضرت زينب(س) واقع در بيمارستان شهيد مطهري فولادشهر از بيماران بستري در بخشهاي...